Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Graffitilinks umístěného na webovém rozhraní https://www.graffitilinks.eu/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

 

Cafe Factory system s.r.o., se sídlem Žerotínovo nám. 214/9, 779 00 Olomouc

IČ: 47666421

DIČ: CZ47666421

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10086

adresa pro doručování: Žerotínovo nám. 214/9, 779 00 Olomouc

kontaktní e-mail: info@graffitilinks.eu

 

jako poskytovatelem

a vámi jako odběratelem.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou se zavazujeme zhotovit a dodat na dohodnuté místo tabulku Graffitilinks (dále jen jako „tabulka“) specifikovanou v objednávce a vy se zavazujete nám za to zaplatit cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o platebních podmínkách a ceně se nacházejí v článku 3. Další informace o spolupráci a instalaci tabulky naleznete v článku 4. Odstoupení od smlouvy je upraveno v článku 5. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

1.2 Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a tabulku objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3 Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci tabulky;

- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

 -objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5 Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

2. SMLOUVA

1.1 Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

1.2 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména vložený návrh tabulky a jméno, které má být na tabulce uvedeno.

Vložením návrhu tabulky do objednávky prohlašujete, že máte k obsahu vyobrazenému na tabulce veškerá potřebná oprávnění (zejména autorskoprávní). Je zakázáno vkládat do objednávky návrh obsahu tabulky, který:

- je svou povahou pornografií či dětskou pornografií;

- zobrazuje násilí na člověku či zvířatech;

- porušuje autorská práva třetích osob;

- jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy;

- má sloužit ke komerčním účelům;

- není v souladu s ideou projektu.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

1.3 Kdy je uzavřena smlouva?

Všechny odeslané objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu, tedy při bezhotovostní platbě okamžikem, kdy je platba připsána na náš bankovní účet.

1.4 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A INFORMACE O CENĚ

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit bezhotovostně před vyhotovením tabulky online platební kartou prostřednictvím platební brány nebo převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.2 Kdy nastane splatnost ceny?

Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od odeslání objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo zrušit objednávku.

3.3 Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny tabulky před jejím vyhotovením a dodáním.

3.4 Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

3.5 Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u tabulky na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na odeslané objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a uzavřením smlouvy.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny tabulky na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni vyhotovit a dodat tabulku za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.6 Co všechno zahrnuje cena?

Cena zahrnuje vyhotovení tabulky dle vámi zaslaného návrhu v souladu s informacemi uvedenými na webovém rozhraní, instalaci na dohodnuté místo a elektronický certifikát.

Elektronický certifikát vám bude zaslán prostřednictvím e-mailu do 10 dnů od instalace tabulky na dohodnutém místě.

3.7 Lze kombinovat slevy z ceny tabulky?

Případné slevy z ceny tabulky nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

4. INSTALACE TABULKY A DALŠÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

4.1 Kam a kdy bude objednaná tabulka instalována?

Tabulka bude umístěna na místo uvedené na webovém rozhraní, a to zpravidla do 30 dnů od přijetí platby na náš bankovní účet. Vyhrazujeme si právo posunout termín umístění tabulky v případě nepředvídaných překážek (např. nedodání materiálu pro výrobu tabulky od třetích stran, absence prostoru pro umístění tabulky), o konkrétním termínu umístění tabulky vás v takovém případě budeme informovat.

4.2 Co všechno bude tabulka obsahovat?

Obsah tabulky je tvořen vámi vloženým obsahem a uvedeným jménem v rámci objednávání tabulky a rokem vyhotovení. Dále každé tabulce přiřazujeme a vyobrazujeme unikátní identifikační číslo.

4.3 Licenční ujednání

Podáním objednávky a následně uzavřením smlouvy nám udělujete právo vámi vložený obsah tabulky užít k vyhotovení a umístění tabulky na dohodnuté místo, tedy pro účely plnění smlouvy.

4.4 Odpovědnost za obsah vyobrazený na tabulce

Odpovědnost za obsah vyobrazený na tabulce vyhotovené dle vámi vloženého návrhu nesete vy.

Bude-li po naší společnosti z důvodu porušení právních předpisů, dobrých mravů nebo těchto obchodních podmínek vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění třetími stranami, vezměte na vědomí, že máme nárok vymáhat po vás veškerou škodu, která naší společnosti v souvislosti s takovým porušením vznikla a zároveň si vyhrazujeme právo tabulku demontovat ze zdi bez možnosti vrácení ceny.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2 Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby, příp. se započetím poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu, v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku pozbýváte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v případě, jestliže tabulka je vyhotovena a instalována s tímto Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě, kdy tedy je tabulka vyhotovena a instalována na dohodnuté místo ještě před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

V případě, kdy tabulka není vyhotovena a instalována na dohodnuté místo ještě před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, máte právo od smlouvy odstoupit v souladu s článkem 5.1. Pokud jsme však již započali s poskytováním služby (zejména započetím prací s vyhotovováním tabulky), máme v souladu s § 1834 občanského zákoníku nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

5.3 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Přijaté peněžité prostředky, příp. snížené o poměrnou část sjednané ceny rovnající se nákladům, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili (dle předchozího článku), vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od vás peněžní prostředky přijali, nebo způsobem, jakým budete požadovat.

Peněžní prostředky vám můžeme vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.4 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- neobdrželi jsme od vás celou cenu v době splatnosti;

- vámi zadaný obsah tabulky do objednávky je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy či právním řádem České republiky.

- tabulku z objektivních příčin (především proto, že materiál, z něhož je tabulka vyrobena, již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

5.5 Kdy dostanete své peníze zpět?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

 

7. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

7.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji tabulek jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

7.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

7.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

8.1 Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

8.2 Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Ke stažení:  Formulář pro odstoupení od smlouvy, Reklamační protokol

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. 10. 2017