Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím on‑line obchodu Graffitilinks od naší společnosti:

 

Cafe Factory system s.r.o., se sídlem Žerotínovo nám. 214/9, 779 00 Olomouc

IČ: 47666421

DIČ: CZ47666421

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10086

adresa pro doručování: Žerotínovo nám. 214/9, 779 00 Olomouc

kontaktní e-mail: info@graffitilinks.eu

 

 

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

-odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;

-je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;

-je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

-je v souladu s požadavky právních předpisů.

 

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování, tedy zejména v průběhu vyhotovení a instalace tabulky na dohodnuté místo, nebo bezodkladně po její instalaci. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

a) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby nebo na poskytnutí náhradní služby);

b) přiměřenou slevu z ceny;

c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

- jste vadu sami způsobili;

- zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací (obsahu tabulky).

 

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Ke stažení: Reklamační protokol

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 22. 10. 2017.